A Premier

Gurmukhi and Shahmukhi lipi vich Punjabi Likhna Parhna